<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valid Blog

De datamanagement roadmap gids - de weg naar succes

De weg naar succes

Datagedreven worden en blijven vergt een holistische aanpak. Dit vraagt om de juiste mensen, cultuur, rollen en verantwoordelijkheden, activiteiten, technieken en tools en een stap-voor-stap aanpak om waarde uit data te halen. Hoe ziet deze weg naar succes eruit? En hoe kan een roadmap jouw reis naar een datagedreven organisatie helpen? In dit blog geef ik antwoord op deze vragen.

We geven uitleg hoe wij de datamanagement roadmap gids hebben gemaakt en hoe je hiermee je eigen datamanagement roadmap kan maken. En geven we je een aantal handvatten zodat jij als organisatie direct aan de slag kan met een gedegen datamanagement aanpak.


Wil je de volledige datamanagement roadmap gids direct downloaden? Klik dan hier.

Het fundament van een datagedreven organisatie

In een eerder blog bespraken we al dat een consistente datamanagementaanpak het fundament is voor elke datagedreven organisatie. Het bouwen van een solide datagedreven organisatie is als het bouwen van een huis. Het vergt ontwerp, planning en een bepaalde volgordelijkheid om je droomhuis te bouwen, te kunnen onderhouden en eventueel verder uit te bouwen. Een goed functionerend huis houdt rekening met alle gebruikersdoelen. Je kunt bij de bouw van het huis niet direct beginnen met het bouwen van een keuken. Je hebt een plan nodig dat ervoor zorgt dat het fundament, de infrastructuur en de ruimte gereed zijn. Er is een concreet keukenontwerp nodig gebaseerd op de visie van de gebruiker. De leverancier moet zijn bestelling en planning gereed hebben voor er concreet met de plaatsing van de keuken begonnen kan worden.  

Er vinden dus tal van activiteiten plaats door verschillende mensen om de visie van een goed functionerende droomkeuken werkelijkheid te laten worden. En ook al zien we een vergelijkbaar plan bij het bouwen van de badkamer met vergelijkbare afhankelijkheden, toch zien we daar andere aspecten en implementaties dan in de keuken, juist omdat het gebruikersdoel anders is. Elk traject kent dus zijn eigen route en er is zowel een bepaalde volgordelijkheid als vrijheid in het afleggen van deze trajecten. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe ver je bent met de bouw, zodat je weet welke traject(en) je kunt vervolgen.

De weg naar succes voor een datagedreven organisatie

De bouw of renovatie van je organisatie naar een datagedreven organisatie is in deze zin niet anders alleen op een grotere schaal. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, des te belangrijker het wordt om het pad naar de stip op de horizon helder te maken. Een roadmap helpt om dit pad voor alle betrokkenen inzichtelijk te maken en hiermee alle mensen binnen en buiten je organisatie hetzelfde begrip te laten hebben wat betreft de reikwijdte, doelstellingen en tijdlijn van een initiatief. Ze helpen de verantwoordelijken ook om doelstellingen te communiceren en snel statusupdates te delen. Maar hoe ziet deze weg naar succes eruit voor organisaties die datagedreven willen worden?

Het fundament voor de datamanagement roadmap gids

Wat succesvolle datagedreven organisaties kenmerkt is een holistische datamanagementaanpak en een juiste volgorderlijkheid in deze aanpak. We schreven in eerdergenoemd blog al over de datawaarde piramide en het datamanagement functions framework. Beide geven input aan de volgordelijkheid van de kennisgebieden van de DataManagement Body Of Knowledge versie 2 (DMBOK2). Ze zijn daarmee richtinggevend voor bepaalde onderdelen van een roadmap. Net als bij de bouw van een huis kan men niet direct met de keuken beginnen.

Een ander fundamenteel element zijn de contextdiagrammen die de kennisgebieden van DMBOK2 beschrijven. Een contextdiagram is een high level process diagram die inzichtelijk maakt uit welke stappen een proces bestaat, wie de leveranciers en klanten zijn en welke input zij leveren en output zij ontvangen. 

De datamanagement roadmap gids is gebaseerd op deze drie elementen:

  1. De datawaarde piramide
  2. Het datamanagement functions framework uit DMBOK2
  3. De contextdiagrammen voor alle kennisgebieden uit DMBOK2 

1.    De datawaardepiramide
De datawaardepiramide visualiseert dat hoe hoger het volwassenheidsniveau van de datagedreven organisatie, hoe meer waarde er uit data kan worden gehaald. Om een volgend niveau in de piramide te bereiken, moeten wel de in elke laag genoemde relevante kennisgebieden geïmplementeerd zijn in de organisatie. Stel dat een organisatie nog niks doet met data en voor het eerst deze wens heeft; je kunt niet beginnen met het direct bouwen van een datawarehouse en rapportages gaan samenstellen. Hetzelfde geldt voor organisaties die de volgende stap in volwassenheid willen maken of wensen hebben die in de volgende stap horen; als je de basis van de lagen eronder niet op orde hebt, wordt het een lastige, dure en frustrerende exercitie.  

Soms worden dit soort aspecten dan on the fly meegenomen in een project, waarmee budget, tijd, kwaliteit en de daadwerkelijke scope van het project onder druk komen te staan. In andere gevallen kom je er pas later achter en wordt het meerwerk achteraf, of nog erger, je komt tot de conclusie dat niet de juiste oplossing gekozen is. Dit soort onderwerpen verdienen een eigen plek, bijvoorbeeld binnen een programma. 

datavaluepiramide-1
Figuur 1: Datawaardepiramide

2.    Het datamanagement functions framework
We zien dezelfde volgorderlijkheid en noodzaak voor een solide basis bij het datamanagement functions framework. Fundamentele activiteiten zoals data risk management, metadatamanagement en datakwaliteitsmanagement overspannen de hele levenscyclus van data. Deze zorgen ervoor dat een datagedreven aanpak beter kan worden geïmplementeerd en maken het gebruik van data eenvoudiger en goedkoper op alle organisatieniveaus. Toezichthoudende activiteiten zorgen voor een organisatiebrede verankering. De bouw van een dataproduct volgt de functies uit de lifecycle. Dit zorgt er bij de bouw van de eerste dataproducten voor dat er een behoorlijke inspanning vooraf nodig is alvorens je kan beginnen met de bouw van het dataproduct en dat ook de bouw van dit product een behoorlijke inspanning vergt als er nog niks staat. Uiteindelijk zorgen deze inspanningen er wel voor dat er betere dataproducten ontstaan en zorgt een goed functionerend fundament en infrastructuur ervoor dat het bouwen van nieuwe dataproducten steeds sneller gaat.  

DQFunction
Figuur 2: Datamanagement functions framework (uit DM-BOK2)

3.    Contextdiagrammen voor kennisgebieden DM-BOK2
In de DMBOK2 heeft elk datamanagement kennisgebied een knowledge area context diagram. Zo een diagram is gebaseerd op een SIPOC-diagram (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) wat een visueel middel is om een high level process map van het begin tot een implementatie van het beschreven proces weer te geven. 

DA
Figuur 3 Contextdiagram data-architectuur (uit DM-Bok2)

Elk contextdiagram begint met de definitie en doelen van het kennisgebied. Activiteiten die de doelen aansturen (midden) zijn ingedeeld in vier fasen: plannen (P), ontwikkelen (D), uitvoeren (O) en beheersen (C). Aan de linkerkant (vloeiend in de activiteiten) staan ​​de inputs en leveranciers. Aan de rechterkant (vloeiend uit de activiteiten) staan ​​de producten en gebruikers. Onder de activiteiten staan ​​de deelnemers vermeld die de activiteiten uitvoeren. Onderaan staan verschillende ​​technieken en tools waarmee de activiteiten kunnen worden uitgevoerd en statistieken die het proces en het gebruik inzichtelijk maken. Het contextdiagram is illustratief en niet uitputtend. Items zijn verschillend van toepassing op verschillende organisaties. De rollenlijsten op hoog niveau bevatten alleen de belangrijkste rollen. Elke organisatie kan dit patroon aanpassen aan haar eigen behoeften.

De datamanagement roadmap gids

Wij hebben de verschillende contextdiagrammen van alle kennisgebieden van de DMBOK2 gecombineerd op basis van de datawaarde piramide en het datamanagement functions framework in één datamanagement roadmap gids. Deze roadmap is een hoog-over procesweergave van alle activiteiten en kennisgebieden en de samenhang daartussen van de DMBOK2, weergegeven als een metromap. Een metromap visualiseert het gehele proces op een intuïtieve manier, ook voor mensen die niet gewend zijn aan procesweergaven.  

De datamanagement roadmap gids is een blauwdruk voor je eigen datamanagement roadmap waarmee je laat zien hoe en wanneer jouw datamanagementvisie en -missie worden geïmplementeerd. Een dergelijke eigen roadmap: 

  1. Is een waardevol instrument om de gewenste verandering te tonen; 
  2. Helpt om de gehele organisatie duidelijk te maken waar je naar toe wilt met jouw datamanagementstrategie; 
  3. Zorgt ervoor dat de diverse datamanagementinitiatieven op elkaar aansluiten; 
  4. Maakt inzichtelijk op welke sporen (kennisgebieden) er tegelijkertijd gewerkt wordt. 
Een roadmap is altijd organisatiespecifiek mede vanwege de strategie en visie en de aard van de organisatie. De datamanagement roadmap gids assisteert in de ontwikkeling van een organisatiespecifieke datamanagement roadmap. Met je eigen roadmap versnel je jullie transitie naar een datagedreven organisatie en verminder je het aantal fouten gedurende deze reis. Een vaste structuur en set van activiteiten per gebied zorgen ervoor dat je de bouw kunt versnellen met behoud van kwaliteit.
Onze blauwdruk is een handig startpunt voor het maken van jouw organisatiespecifieke roadmap. We hebben alle hoofdactiviteiten uit de contextdiagrammen van de DM-BOK2 als intercitystations weergegeven en de subactiviteiten als stoptreinstations. Eventuele overstapverbindingen (afhankelijkheden tussen kennisgebieden) naar een ander spoor (kennisgebied) zijn weergegeven met spoorverbindingen. Elk intercitystation is van een bepaald type: plannen (P), ontwikkelen (D), uitvoeren (O) en beheersen (C) middels een kleurcodering net als in de contextdiagrammen. Voor stoptreinstations geldt dat deze tot hetzelfde type behoren als het voorliggende intercitystation tenzij anders aangegeven door een kleur. Vaak is de laatste activiteit in een kennisgebied een activiteit die periodiek moet worden uitgevoerd. Indien dit meer dan 1 activiteit is, dan is dit aangegeven met een “rondje om de kerk” spoor. Het gehele spoornetwerk en de overstapverbindingen zijn gebaseerd op de volgordelijkheid van de datawaardepiramide en het datamanagement functions framework.

DM Roadmap A0 basis2 snapshot blog
Figuur 4 Snapshot van de datamanagement roadmap gids

Meer weten?

Met de datamanagement roadmap gids wordt het maken van een eigen organisatie specifieke datamanagement roadmap een stuk eenvoudiger. Hiermee maak je jouw reis naar een datagedreven organisatie snel inzichtelijk voor iedereen en helpt het je om deze reis te plannen en vorm te geven, ook voor mensen die niet dagelijks bezig zijn met deze activiteiten. 

Wil je de hele datamanagement roadmap gids bekijken, dan kun je deze gratis downloaden door hier te klikken.

Wil je meer weten over hoe deze werkt, hoe jouw datagedreven organisatie ervoor staat of heb je advies nodig over datamanagement-initiatieven in jouw organisatie, neem dan contact op met mij via johan.saton@valid.nl of laat hieronder een bericht achter.

Stay ahead, become data driven.  

Terug naar blogoverzicht
Johan Saton

Written by Johan Saton

Laat je reactie achter